FOR LEVERANDØRER

Killingmo Freseservice AS ønsker å samarbeide med seriøse leverandører og samarbeidspartnere som opptrer i samsvar med våre verdier, og som også holder en høy standard for helse, miljø og sikkerhet, etikk og samfunnsansvar.

Etiske retningslinjer

 

Måten vi driver virksomheten på skal definerer oss som selskap.

Våre etiske retningslinjene danner grunnlaget for vår kultur og vår adferd. Etterlevelse av disse er avgjørende for at vi skal lykkes over tid.

 

Våre etiske retningslinjer beskriver hvilke krav Killingmo Freseservice AS setter til sine medarbeidere, lederes opptreden og forretningspraksis. Samtidig stilles det tydelige forventninger til våre samarbeidspartnere og underleverandører gjennom våre etiske retningslinjer for innkjøp. Vi forventer at våre underleverandører og sammarbeidspartnere gjør seg kjent med våre etiske retningslinjer for innkjøp, og sørger for at kravene følges.

 

Etiske retningslinjer for innkjøp

 

Killingmo Freseservice AS sitt hovedmål er opprettholde og videreutvikle en økonomisk bærekraftig virksomhet som leverer asfaltfresing og veivedlikehold med presisjon og nøyaktighet til våre kunder. 

 

Innenfor de resursmessige rammer og påvirkningskraft Killingmo Freseservice har, skal vi tilstrebe at alle våre leverandører og samarbeidspartnere respekterer og etterlever de lovbestemte krav som til enhver tid gjelder der hvor våre aktiviteter finner sted, herunder de internasjonale anerkjente menneskerettighetene, samt de grunnleggende rettigheter og prinsipper som gjelder i arbeidslivet.

 

Etisk retningslinjer for innkjøp for Killingmo Freseservice AS

 

Åpenhetsloven 2023

Faktura  

 

Killingmo Freseservice AS

Årosveien 31

1480 Slattum

 

EHF:

980883949

 

PDF:

killingmofreseservice@faktura.poweroffice.net